28 nov

O Euroguidance-u

Glavni zadaci Nacionalnog Euroguidance centra - NEC CrnaGora, koji je dio Ministarstva prosvjete Crne Gore, jeste implementacija, koordinacija i promocija Euroguidance inicijative.

Euroguidance je evropska mrežana cionalnih centara za podršku profesionalnom usmjeravanju. Glavni ciljevi Euroguidance mreže su:
• Promocija evropske dimenzije u karijernom vođenju i savjetovanju;
• Pružanje informacije o cjeloživotnom karijernom savjetovanju i mobilnosti u svrhu učenja.

Oba su cilja usmjerena na podsticanje međunarodne mobilnosti osoba u obrazovanju i osposobljavanju. Uz to, savjetnicima u karijernom savjetovanju želi se skrenuti pažnja na postojanje širokog spektra metodologija i praksi u drugim evropskim zemljama.

Prvi Euroguidance nacionalni centri uspostavljeni su 1992. godine u okviru evropskog programa Petra. Danas Euroguidance mreža djeluje kao dio programa Erasmus+ i djelimično se finansira iz sredstava Europske unije, a djelimično iz nacionalnog budžeta zemalja članica mreže. Mreža broji više od 40 nacionalnih Euroguidance centara.

Nacionalni Euroguidance centar podstiče mobilnost i evropsku dimenziju u sistemu karijernog savjetovanja, a djeluje u okviru Ministarstva prosvjete.

Ciljevi Nacionalnog Euroguidance centra su: 

• Podsicanje međunarodne mobilnosti stručnjaka iz područja karijernog vođenja i savjetovanja; 
• Promocija evropske dimenzije u karijernom vođenju i savjetovanju;
• Pružanje informacija o sistemu obrazovanja i karijernog savjetovanja u Evropi; 
• Podsticanje mobilnosti kroz pružanje informacija o mogućnostima za učenje i usavršavanje u evropskim zemljama.


27 nov

Kome je namijenjen?

Usluge Euroguidance centra su prvenstveno namijenjene karijernim savjetnicima i stručnjacima iz oblasti karijernog vođenja i savjetovanja. Takođe, postoji poseban paket usluga za sve pojedince koji su zainteresovani za oblasti karijernog vođenja, kao i mobilnostii obrazovanja u drugim zemljama Evrope.

Svojim korisnicima, Euroguidance centar besplatno pruža sljedeće usluge:

•Usluge za karijerne savjetnike i stručnjake iz oblasti karijernog vođenja i savjetovanja;
• Usluge za studente, učenike, nastavnike, zaposlene ili nezaposlene osobe na tržištu rada;
• Usluge za strane studente koji su zainteresovani da studiraju u Crnoj Gori;
• Usluge za stručnjake iz oblasti karijernog vođenja i savjetovanja iz inostranstva.

Euroguidance centar je organizacioni dio Ministarstva prosvjete.


Usluge i korisnici EG centra


Ko može da koristi usluge EG centra?

Usluge Euroguidance centra su prvenstveno namijenjene stručnjacima iz oblasti karijernog vođenja i savjetovanja, uključujući:

• Karijerne savjetnike / praktičare;
• Donosioce odluka na nacionalnom i lokalnom nivou;
• Pedagoge i psihologe;
• Nastavnike i obrazovne ustanove koje sprovode programe karijernog vođenja i savjetovanja, aktiviste i NVO organizacije koji se bave pitanjima karijernog vođenja i savjetovanja, zapošljivosti i mobilnosti;
• Predstavnike kompanija, udruženja ili organizacija koji se bave pitanjima u vezi sa karijernim vođenjem i savjetovanjem;
• Istraživače i naučne institucije koji se bave istraživanjem u vezi sa karijernim vođenjem i savjetovanjem ili obrazuju kadrove.

Pored toga, usluge Euroguidance mreže mogu koristiti i svi zainteresovani pojedinci - studenti, učenici, nastavnici, zaposlene ili nezaposlene osobe. Za njih postoji poseban paket usluga sa posebnim naglaskom na pružanju informacija o karijernom vođenju, mobilnosti, kao i obrazovnim sistemima u drugim zemljama Evrope.

Svojim korisnicima, Euroguidance centar besplatno pruža sljedeće usluge:

Za stručnjake iz oblasti karijernog vođenja i informisanja:

• Objavljivanje novosti i primjera dobre prakse u karijernom vođenju u Evropi;
• Objavljivanje informacija o studijskim posjetama;
• Objavljivanje priručnika o aktuelnim metodama, tehnikama i alatima za karijerno vođenje i savjetovanje;
• Omogućavanje saradnje sa kolegama u zemlji i Evropi;
• Pružanje relevantnih informacija o mogućnostima učenja i usavršavanja u drugim evropskim zemljama, kao i mogućem ostvarivanju finansijske podrške za mobilnost.

Za studente, učenike, nastavnike, zaposlene ili nezaposlene osobe na tržištu rada:

• Pružanje informacija o sistemima obrazovanja i usavršavanja u Evropi;
• Pronalaženje željenog obrazovanja ili usavršavanja u nekoj od evropskih zemalja putem informacija koje pruža Euroguidance centar;
• Pružanje informacija o programima Evropske unije koji pružaju podršku mobilnosti, kao i
• Pružanje informacija o načinima prijave na date programe.

Za strance koji žele da studiraju / rade u Crnoj Gori:

• Pružanje informacija o obrazovnom sistemu u Crnoj Gori;
• Pronalaženje željenog obrazovanja ili usavršavanja u Crnoj Gori putem informacija koje pruža Euroguidance centar kroz publikacije, elektronske baze podataka i Ploteus portal;
• Odgovaranje na upite o mogućnostima obrazovanja i mobilnosti koje dobije putem Ploteus portala ili od drugih Euroguidance centara.

Za stručnjake iz oblasti karijernog vođenja i savjetovanja iz inostranstva:

• Pružanje informacija o sistemu karijernog vođenja i savjetovanja u Crnoj Gori;
• Pružanje informacija o obrazovnom sistemu u Crnoj Gori;
• Omogućavanje saradnje sa kolegama u Crnoj Gori;
• Objavljivanje novosti i primjera dobre prakse u karijernom vođenju u Crnoj Gori.


Upitnici

savjetnici 

euroguidance logo