23 feb

Izvještaji o rezultatima istraživanja karijernog vođenja i savjetovanja

Tokom 2020. godine, Crnogorski Europass i Euroguidance centar je učestvovao u dva istraživanja u vezi sa razvojem sistema karijernog vođenja i savjetovanja.
U prvom istraživanju se mogu naći rezultati istraživanja kako su se politike, sistemi i usluge karijernog vođenja i savjetovanja prilagođavale nakon proglašenja pandemije Covid19 u martu 2020. godine. U rezultatima se mogu vidjeti da je veliki broj zemalja pokrenuo debate o reformi karijernog vođenja i savjetovanja i njegovom značaju u mjerama oporavka od pandemije.
U svjetlu rastućeg negativnog uticaja Covid19 na nacionalna tržišta rada i živote ljudi, uloga karijernog vođenja postala je sve važnija pojedincima, porodicama, zajednicama, radnoj snazi, poslodavcima i društvu. Rezultati ovog zajedničkog međunarodnog istraživanja predstavljaju ulaganje u kvalitetno karijerno vođenje kao trajno obilježje javnih usluga za naša društva.
Ovo istraživanje je koordinisao Evropski centar za razvoj strucnog osposobljavanja - CEDEFOP, ali predstavlja zajedničku inicijativu Meduagencijske radne grupe za učenje zasnovano na radu (IAG-VBL), koja obuhvata Evropsku komisiju, Evropska fondaciju za obuku (ETF), Međunarodnu organizaciju rada (ILO), Organizaciju za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD), Organizaciju Ujedinjenih nacija za obrazovanje, nauku i kulturu (UNESCO), Međunarodni centar za razvoj karijere i javne politike (ICCDPP) i Cedefop's CareersNet grupu u kojoj i crnogorski Euroguidance centar učestvuje.
Takođe, u prilogu se nalaze i rezultati objedinjenog istraživanja za 2018., 2019. i 2020. godinu u radu evropske Euroguidance mreže odnosno svih Euroguidance centara u Evropi. U izvještaju se može vidjeti da se većina aktivnosti u 2020. godini realizovala na onlajn platformama, i da su mnogi centri pored korišcenja zajedničke evropske platforme www.euroguidance.eu , kreirali i sopstvenu za pružanje usluga karijernim savjetnciima u svojim zemljama, što je i crnogorski Europass i Euroguidance centar realizovao, kreirajuci posebnu platformu za rad sa karijernim savjetnicima i drugim zaintersovanim grupama, www.obuke.me .
U PRILOGU:
- Rezultati zajedničkog međunarodnog istraživanja: Karijerno vodenje i savjetovanje u doba pandemije: link
- Rezultati istraživanja o radu Euroguidance centara (2018.-2020.): link
- Prezentacija rada Euroguidance centara (2018.-2020.): link


08 feb

Predstavljeni rezultati istraživanja „Karijerno vođenje u ETF partnerskim zemljama“

ETF je realizovao istraživanje „Karijerno vođenje u ETF partnerskim zemljama“ sa ciljem analize postojećeg stanja programa karijernog vođenja u obrazovnom sistemu i šire, i ukazivanja na značaj ovog programa za sve društvene grupe, učenike, mlade i odrasle, zaposlene i nezaposlene.
U istraživanju su učestvovale sljedeće zemlje: Crne Gora, Albanija, Turska, Srbija, Sjeverna Makedonija, Ukrajina i Kazahstan. U ovim zemljama ETF je imenovao nacionalne eksperte za karijerno vođenje sa ciljem da urade istraživanje o postojećem stanju karijernog vođenja u svojim zemljama i urade intervjue sa svim predstavnicima donosioca odluka zaduženih za politiku i praksu karijernog vođenja. Istraživanje za Crnu Goru je uradila Vidosava Kašćelan.
Blagovremeno karijerno usmjeravanje i ovladavanje vještinama karijernog vođenja je od velikog je značaja, naročito u ovo vrijeme velikih promjena na tržištu rada, vrijeme velike pandemije i drugih izazova sa kojima se sreće savremeni svijet.
Izvještaj za Crnu Goru je urađen na osnovu znacajnog broja intervjua sa predstavnicima institucija koje se bave karijernim vođenjem, predstavnicima donosioca odluka, ali i postojecih zakona, strategija, materijala sa seminara za timove karijernog vodenja u školama, iskustava iz škola, koji govore o politici i praksi karijernog vođenja u našem obrazovnom sistemu i šire.
Pored analize postojećeg stanja, ovo istraživanje ukazuje na značaj karijernog vođenja u obrazovanju i šire, potrebu veće podrške ovom programu sa svih nivoa, potrebi objedinjavanja svih snaga i inicijativa svih učesnika u ovom procesu i stalnog rada na izgradnji ukupne kulture karijernog vođenja u školi i van nje, što je dio ukupne kulture škole i društva u cjelini.
Rezultati projekta predstavljeni su 28. januara preko Facebook live intervjua koji je organizovao ETF. U prilogu je link na kome se može naci Izvještaj i videozapis Facebook intervjua. https://openspace.etf.europa.eu/blog-posts/career-guidance-albania-kazakhstan-montenegro-north-macedonia-serbia-turkey-and-ukraine

Link


18 nov

Novo predavanje na platformi www.obuke.me

Nacionalna Europass i Euroguidance kancelarija je u saradnji sa Digitalnom akademijom „Digital Bee“ pripremila radionicu „Lični prezentacijski stil“. Na psihološkoj radionici “Lični prezentacijski stil” polaznici/e ce identifikovati vlastite prezentacijske manire, upoznaće se sa psihološkim karakteristikama originalnosti svog prezentacijskog stila. Bice analizirani potencijali razlicitih načina samopredstavljanja, implicitne poruke i moći persuazije. Suočice se sa jasnim znacima strahovanja na sceni i osmisliti pristupe kroz koje će mane nastupa pretvoriti u zanimljive scenske performanse. Sve sa ciljem kreiranja pozitivnog stava prema scenskom/javnom nastupu, unapređivanja govorničkih vještina, snalaženja u nepredvidivim situacijama i pozitivnog uticanja na emocije publike.
Ova radionica je namijenjena svim građanima starijim od 16 godina, prije svega nastavnicima u osnovnim i srednjim školama, karijernim savjetnicima, studentima.
Svi zainteresovani mogu naći ovu radionicu na linku https://obuke.me/prez-vjestine-online-kom, gdje se može naci predavanje u pdf. formatu i audio snimak, kao i termin za konsultacije putem Zoom platforme.
Ovu radionicu je pripremila dr Jelena Mašnic, rukovoditeljka Studijskog programa za psihologiju na Filozofskom fakultetu Univerziteta Crne Gore.


05 nov

Pripremljena nova platforma za karijerne savjetnike, nastavnike i studente

Nacionalna Europass i Euroguidance kancelarija je, prilagođavajući se novonastalim okolnostima prouzrokovanim pandemijom Covid19, pripremila platformu za sticanje novih znanja i razmjenu informacija.
Platforma se nalazi na domenu www.obuke.me na kojoj će karijernim savjetnicima, nastavnicima, studentima i drugim zaintersovanim grupama biti dostupne obuke iz različitih oblasti.
Za mjesec novembar, predavač dr Kristina Bojanović je pripremila prva dva predavanja iz oblasti principi profesionalne i radne etike, i to: feministička epistemiologija i uvod u poslovnu etiku. Sva predavanja se mogu preuzeti u pdf. formatu i imaju audio snimak. Takođe, sva predavanja prati i link za konsultacije u tačno određenom terminu za sve zainteresovane pojedince i grupe.
Sve informacije o ovom portalu se mogu naći na linku www.obuke.me ili putem email kontakata dostupnih na sajtu Nacionalne Europass i Euroguidance kancelarije www.europasscrnagora.me.
O Euroguidance-u

novembar 28, 2017

Kome je namijenjen?

novembar 27, 2017

Upitnici

savjetnici 

euroguidance logo