13 mar

Erasmus+: Projekat mobilnosti za mlade ljude-Razmjena mladih

U okviru ove akcije, organizacije i neformalne grupe mladih mogu dobiti podršku za realizaciju projekata koji okupljaju mlade ljude iz različitih zemalja radi razmjene i učenja izvan svog formalnog obrazovnog sistema.
Erasmus+ podržava neformalnu mobilnost mladih u učenju u obliku omladinskih razmjena, s ciljem da angažuje i osnaži mlade ljude da postanu aktivni građani, povežu ih s evropskim projektom, kao i da im pomognu da steknu i razviju kompetencije za život i svoju profesionalnu budućnost.
Konkretnije, omladinske razmjene imaju za cilj:
Podsticanje interkulturalnog dijaloga i učenja kao i osnaživanje osjećaja da ste Evropljanin;
Razvijanje vještina i stavova mladih ljudi;
Jačanje evropske vrijednosti i rušenje predrasuda i stereotipa;
Podizanje svijesti o društveno relevantnim temama i na taj način stimulisanje angažmana u društvu i aktivnog učešća.
Akcija je otvorena za sve mlade, s posebnim fokusom na one sa manje mogućnosti.
„ Youth Exchanges“ je prilika koja omogućava grupama mladih između 13 i 30 godina starosti, iz najmanje dvije različite zemlje da se sastanu i žive zajedno do 21 dan.
Omladinskim razmjenama upravljaju omladinske organizacije, neformalne grupe mladih ili druge organizacije.
Tokom ove Razmjene učesnici, uz podršku vođa grupa, zajednički sprovode program rada (mješavina radionica, vježbi, debata, igranja uloga, simulacija i aktivnosti na otvorenom) koji su sami osmislili i pripremili prije Razmjene.
Cilj je da mladi ljudi razviju kompetencije, postanu svjesni društveno relevantnih tema/tematskih područja, otkriju nove kulture, navike i stilove života, uglavnom kroz vršnjačko učenje, te ojačaju vrijednosti poput solidarnosti, demokratije i prijateljstva.
Proces učenja u omladinksim razmjenama pokreću metode neformalnog obrazovanja. Omladinska razmjena takođe može biti dobro okruženje za diskusiju i učenje o pitanjima inkluzije i raznolikosti.
„ Youth Exchanges“ su zasnovane na transnacionalnoj saradnji između dvije ili više organizacija učesnica iz različitih zemalja unutar i izvan Evropske unije.
Pored omladinskih razmjena, projekti bi se mogli sastojati i od pripremnih posjeta.
Evo koje organizacije mogu uzeti učešće:
Neprofitna organizacija, udruženje, NVO; Evropska omladinska NVO; javno tijelo na lokalnom, regionalnom ili nacionalnom nivou; socijalno preduzeće; profitno tijelo aktivno u društvenoj odgovornosti;
Neformalna grupa mladih ljudi;
Osnovana u:
- državi članici EU (Austrija, Belgija, Bugarska, Hrvatska, Češka, Kipar, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Njemačka, Grčka, Mađarska, Irska, Italija, Letonija, Litvanija, Luksemburg, Malta, Holandija, Poljska, Portugal , Rumunija, Slovačka, Slovenija, Španija, Švedska)
- ili trećoj zemlji povezanoj s Programom (Sjeverna Makedonija, Island, Lihtenštajn, Norveška, Srbija, Turska)
- ili trećoj zemlji koja nije povezana sa Programom u susjedstvu EU (Albanija, Bosna i Hercegovina, Kosovo, Crna Gora, Jermenija, Azerbejdžan, Bjelorusija, Gruzija, Moldavija, Teritorija Ukrajine priznata međunarodnim pravom, Alžir, Egipat, Izrael, Jordan , Liban, Libija, Maroko, Palestina, Sirija, Tunis, teritorija Rusije priznata međunarodnim pravom).
Ko se može prijaviti
Svaka organizacija ili grupa koja ispunjava uslove, osnovana u državi članici EU ili trećoj zemlji pridruženoj Programu.
Aktivnost mobilnosti je transnacionalna i uključuje najmanje dvije organizacije koje učestvuju (organizaciju koja šalje i prima) iz različitih zemalja.
Aktivnost se mora odvijati u zemlji jedne ili više, u slučaju putujućih aktivnosti, organizacije koja učestvuje u aktivnosti.
Aktivnosti unutar država članica EU i trećih zemalja povezanih s Programom: sve organizacije koje učestvuju moraju biti iz države članice EU ili treće zemlje povezane s Programom.
Aktivnosti sa trećim zemljama koje nisu povezane sa Programom koje su susjedne EU: aktivnost mora uključiti najmanje jednu organizaciju učesnicu iz države članice EU ili treće zemlje koja nije povezana sa Programom u susjedstvu sa EU (regioni 1-4).
Prihvatljive aktivnosti:
Omladinske razmjene (5 do 21 dan, ne računajući dane putovanja).
Trajanje projekta: 3 do 24 meseca.
Gdje se prijaviti:
Nacionalnoj agenciji zemlje u kojoj je osnovana organizacija koja podnosi zahtjev.
Rokovi:
- 4. oktobar u 12:00 (podne po briselskom vremenu) za projekte koji počinju između 1. januara i 31. maja naredne godine;
- Ukoliko se organizuje dodatni krug, podnosioci prijava moraju da podnesu svoje prijave do 4. maja u 12:00 časova (podne po briselskom vremenu), za projekte koji počinju između 1. avgusta i 31. decembra iste godine.

 

Zainteresovane organizacije treba da pročitaju Erazmus+ Programski vodič.
Za dalju podršku treba da se obrate Nacionalnoj agenciji u svojoj zemlji.
Više informacija na linku.

 

O Euroguidance-u

novembar 28, 2017

Kome je namijenjen?

novembar 27, 2017

Upitnici

savjetnici 

euroguidance logo