11 apr

Međunarodni fond za kulturnu raznolikost

Svrha IFCD-a je da promoviše održivi razvoj i smanjenje siromaštva u zemljama u razvoju koje su članice Konvencije o zaštiti i promovisanju raznolikosti kulturnih izraza iz 2005. godine. IFCD podržava projekte koji imaju za cilj da podstaknu nastanak dinamičnog kulturnog sektora, prvenstveno olakšavanjem uvođenja novih kulturnih politika i kulturnih industrija, ili jačanjem postojećih.

Ko ima pravo da se prijavi za fond


Korisnici Fonda su zemlje u razvoju, privrede u tranziciji i najnerazvijenije zemlje potpisnice Konvencije.
Dakle, oni koji imaju pravo da se prijave u Fond su:
Javne vlasti i institucije iz kvalifikovanih zemalja (zemlje u razvoju potpisnice Konvencije iz 2005.).
Nevladine organizacije iz kvalifikovanih zemalja (zemlja u razvoju koje su članice Konvencije iz 2005. godine), koje ispunjavaju definiciju civilnog društva kako je navedeno u Operativnim smJernicama koje se odnose na ulogu i učešće civilnog društva;
Međunarodne nevladine organizacije, registrovane u zemljama potpisnicama Konvencije iz 2005. godine.


Projekti


Projekti se moraju implementirati i/ili koristiti samo u kvalifikovanim zemljama (zemlje u razvoju, potpisnice Konvencije iz 2005.).
Period implementacije projekta biće između 12 i 24 meseca.
Projekti bi trebalo da počnu, najranije, u aprilu 2024. godine, nakon odobrenja projekta od strane Međuvladinog komiteta u februaru 2024. godine.


Kako se prijaviti


Svi zahtjevi za finansiranje se šalju relevantnim nacionalnim komisijama za UNESCO ili drugim zvaničnim kanalima koje odrede države ugovornice, koje će ih potom dostaviti Sekretarijatu Konvencije.
Međunarodne organizacije treba da podnesu prijave direktno Sekretarijatu Konvencije ako njihove predloge programa/projekata podrže u pisanoj formi zainteresovane države članice.


Budžet


Maksimalni iznos koji se može zatražiti od IFCD-a je 100.000 dolara za programe/projekte.
Prijavu treba popuniti na engleskom ili francuskom jeziku.

Rok: 16. maj 2023, 12:00 CEST

Saznajte više na linku

 

O Euroguidance-u

novembar 28, 2017

Kome je namijenjen?

novembar 27, 2017

Upitnici

savjetnici 

euroguidance logo