22 apr

Stažiranje u Centru Sjever-Jug Savjeta Evrope

Centar Sjever-Jug Savjeta Evrope organizuje stažiranje dva puta godišnje u trajanju od tri (minimalno) do pet (maksimalno) mjeseci u različitim jedinicama.
Rad Centra Sjever-Jug zasniva se na tri principa: dijalogu, partnerstvu i globalnoj solidarnosti.
Njegova misija je da promoviše aktivno globalno građanstvo među vladama, parlamentima, lokalnim i regionalnim vlastima i civilnim društvom podizanjem svijesti o globalnoj međuzavisnosti kroz interkulturalni dijalog i globalno obrazovanje.

Dužnosti na koje pripravnici mogu biti raspoređeni uključuju pomoć u pripremi aktivnosti, istraživanja, različite vrste izrade i druge svakodnevne administrativne poslove.
Za ovaj krug stažiranja, polaznici će biti raspoređeni u sledeće sektore:
Centralna jedinica – komunikacija
Centralna jedinica – Događaji i administracija (potrebno je tečno poznavanje portugalskog).
USLOVI
Centar Sjever-Jug pokriva troškove medicinskog i osiguranja od nesreća za stažiste tokom perioda stažiranja, kao i mjesečnu osnovnu naknadu.
Stažisti imaju pravo na dva dana godišnjeg odmora i mjesečnu naknadu od 600 €.
KO SE MOŽE PRIJAVITI
Državljani jedne od država članica Centra Sjever-Jug i/ili Savjeta Evrope;
Osobe koje su završile visoko obrazovanje ili uspješno završile najmanje tri godine univerzitetskog obrazovanja.
Stažisti moraju imati vrlo dobro znanje jednog od zvaničnih jezika Savjeta Evrope (engleski i francuski) i dobro poznavanje drugog jezika. Potrebna je dobra sposobnost pisanja.
Stažisti se biraju od strane izvršnog direktora, u saglasnosti sa jedinicom u koju su raspoređeni.
Svake godine, sesije se održavaju na sledeći način:
Prva sesija: 01/10/2023. do 29/02/2024. (rok: 10. maj);
Druga sesija: 01/03/2024. do 31/07/2024. (rok: biće objavljen).
KAKO SE PRIJAVITI
Ako želite da se prijavite za stažiranje, treba da popunite prijavni formular i pratite uputstva za slanje biografije i motivacionog pisma.

Više informacija na linku.

 

 

O Euroguidance-u

novembar 28, 2017

Kome je namijenjen?

novembar 27, 2017

Upitnici

savjetnici 

euroguidance logo