23 feb

Izvještaji o rezultatima istraživanja karijernog vođenja i savjetovanja

Tokom 2020. godine, Crnogorski Europass i Euroguidance centar je učestvovao u dva istraživanja u vezi sa razvojem sistema karijernog vođenja i savjetovanja.
U prvom istraživanju se mogu naći rezultati istraživanja kako su se politike, sistemi i usluge karijernog vođenja i savjetovanja prilagođavale nakon proglašenja pandemije Covid19 u martu 2020. godine. U rezultatima se mogu vidjeti da je veliki broj zemalja pokrenuo debate o reformi karijernog vođenja i savjetovanja i njegovom značaju u mjerama oporavka od pandemije.
U svjetlu rastućeg negativnog uticaja Covid19 na nacionalna tržišta rada i živote ljudi, uloga karijernog vođenja postala je sve važnija pojedincima, porodicama, zajednicama, radnoj snazi, poslodavcima i društvu. Rezultati ovog zajedničkog međunarodnog istraživanja predstavljaju ulaganje u kvalitetno karijerno vođenje kao trajno obilježje javnih usluga za naša društva.
Ovo istraživanje je koordinisao Evropski centar za razvoj strucnog osposobljavanja - CEDEFOP, ali predstavlja zajedničku inicijativu Meduagencijske radne grupe za učenje zasnovano na radu (IAG-VBL), koja obuhvata Evropsku komisiju, Evropska fondaciju za obuku (ETF), Međunarodnu organizaciju rada (ILO), Organizaciju za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD), Organizaciju Ujedinjenih nacija za obrazovanje, nauku i kulturu (UNESCO), Međunarodni centar za razvoj karijere i javne politike (ICCDPP) i Cedefop's CareersNet grupu u kojoj i crnogorski Euroguidance centar učestvuje.
Takođe, u prilogu se nalaze i rezultati objedinjenog istraživanja za 2018., 2019. i 2020. godinu u radu evropske Euroguidance mreže odnosno svih Euroguidance centara u Evropi. U izvještaju se može vidjeti da se većina aktivnosti u 2020. godini realizovala na onlajn platformama, i da su mnogi centri pored korišcenja zajedničke evropske platforme www.euroguidance.eu , kreirali i sopstvenu za pružanje usluga karijernim savjetnciima u svojim zemljama, što je i crnogorski Europass i Euroguidance centar realizovao, kreirajuci posebnu platformu za rad sa karijernim savjetnicima i drugim zaintersovanim grupama, www.obuke.me .
U PRILOGU:
- Rezultati zajedničkog međunarodnog istraživanja: Karijerno vodenje i savjetovanje u doba pandemije: link
- Rezultati istraživanja o radu Euroguidance centara (2018.-2020.): link
- Prezentacija rada Euroguidance centara (2018.-2020.): link

O Euroguidance-u

novembar 28, 2017

Kome je namijenjen?

novembar 27, 2017

Upitnici

savjetnici 

euroguidance logo