17 mar

ERASMUS STUDENT NETWORK (ESN): Poziv za pripravnike

Erasmus Student Network (ESN), najveća evropska studentska organizacija, traži pripravnike za digitalni marketing i komunikacije i medije koji će se pridružiti njihovoj međunarodnoj kancelariji u Briselu, Belgija, u septembru 2023.
Pripravnik za digitalni marketing će učestvovati u poslovima Partnership Manager-a u sljedećim oblastima: digitalni marketing, upravljanje računima, analiza podataka, podrška studentima i ostalo, u skladu s trenutnim tokom rada i akcionim planom. Ujedno, pripravnik će učiti o najnovijim trendovima u digitalnom i affiliate marketingu, te poslovnoj perspektivi međunarodne nevladine organizacije.
Pripravnik za komunikacije i medije će raditi u sledećim oblastima: grafički dizajn za digitalnu i štampanu promociju; održavanje ESN-ovih stranica društvenih medija (uglavnom TikTok, Instagram i LinkedIn), strateško planiranje i analitika; fotografija i video; pisanje tekstova i izrada novinskih članaka za ESN.org; doprinositi internim ESN publikacijama, kao što je godišnji izveštaj.
Praksa će početi u septembru 2023.
Praksa će trajati 6 mjeseci.
Da bi ste se prijavili za praksu morate biti studenti ili nedavno diplomirani studenti sa Erasmus Placement-om ili bilo kojim ugovorom/stipendijom o stažiranju, možete provjerite uslove za kvalifikaciju OVDJE.
Nadoknađuju se troškovi smještaja do 450 eura mjesečno i pokrivaju se troškovi prevoza u Briselu i osiguranje od odgovornosti i nesreća.
Rokovi za prijavu:
- 27. mart 2023, 23:59 CEST (Digitalni marketing);
- 9. april 2023, 23:59 CEST (Komunikacija i mediji).

 


15 mar

ERASMUS+: Digital Opportunity Traineeships

Inicijativa za traineeship Digital Opportunity obezbjeđuje prekograničnu praksu u visokom obrazovanju za studente i nedavno diplomirane studente. Finansira se kroz program Horizon 2020 i sprovodi kroz Erasmus+, a cilj je da studentima svih disciplina pruži priliku da steknu praktično digitalno iskustvo u poljima koja su tražena na tržištu.
Ko može da se prijavi:
Studenti sa univerziteta u zemljama programa Erasmus+ i zemljama povezanim sa programom Horizon 2020;
Nedavno diplomirani studenti, u periodu do 12 mjeseci nakon diplomiranja, takođe mogu da se prijave, pod uslovom da su aplicirali prije diplomiranja.
Kako se prijaviti:
Kandidati se prijavljuju preko svojih univerziteta, u skladu sa vremenom i procedurama koje je univerzitet utvrdio za Erasmus+ prakse.
Dodjela stipendija:
Stipendisti dobijaju prosječnu naknadu od 500 eura mjesečno, ali tačan iznos zavisi od zemlje, u periodu od 2-12 mjeseci, u skladu sa pravilima i procedurama Erasmus+ programa.
Kompanije nisu direktno uključene u transakciju, ali mogu dopuniti ovu stipendiju.
Više informacija pročitajte na linku.


13 mar

Erasmus+: Projekat mobilnosti za mlade ljude-Razmjena mladih

U okviru ove akcije, organizacije i neformalne grupe mladih mogu dobiti podršku za realizaciju projekata koji okupljaju mlade ljude iz različitih zemalja radi razmjene i učenja izvan svog formalnog obrazovnog sistema.
Erasmus+ podržava neformalnu mobilnost mladih u učenju u obliku omladinskih razmjena, s ciljem da angažuje i osnaži mlade ljude da postanu aktivni građani, povežu ih s evropskim projektom, kao i da im pomognu da steknu i razviju kompetencije za život i svoju profesionalnu budućnost.
Konkretnije, omladinske razmjene imaju za cilj:
Podsticanje interkulturalnog dijaloga i učenja kao i osnaživanje osjećaja da ste Evropljanin;
Razvijanje vještina i stavova mladih ljudi;
Jačanje evropske vrijednosti i rušenje predrasuda i stereotipa;
Podizanje svijesti o društveno relevantnim temama i na taj način stimulisanje angažmana u društvu i aktivnog učešća.
Akcija je otvorena za sve mlade, s posebnim fokusom na one sa manje mogućnosti.
„ Youth Exchanges“ je prilika koja omogućava grupama mladih između 13 i 30 godina starosti, iz najmanje dvije različite zemlje da se sastanu i žive zajedno do 21 dan.
Omladinskim razmjenama upravljaju omladinske organizacije, neformalne grupe mladih ili druge organizacije.
Tokom ove Razmjene učesnici, uz podršku vođa grupa, zajednički sprovode program rada (mješavina radionica, vježbi, debata, igranja uloga, simulacija i aktivnosti na otvorenom) koji su sami osmislili i pripremili prije Razmjene.
Cilj je da mladi ljudi razviju kompetencije, postanu svjesni društveno relevantnih tema/tematskih područja, otkriju nove kulture, navike i stilove života, uglavnom kroz vršnjačko učenje, te ojačaju vrijednosti poput solidarnosti, demokratije i prijateljstva.
Proces učenja u omladinksim razmjenama pokreću metode neformalnog obrazovanja. Omladinska razmjena takođe može biti dobro okruženje za diskusiju i učenje o pitanjima inkluzije i raznolikosti.
„ Youth Exchanges“ su zasnovane na transnacionalnoj saradnji između dvije ili više organizacija učesnica iz različitih zemalja unutar i izvan Evropske unije.
Pored omladinskih razmjena, projekti bi se mogli sastojati i od pripremnih posjeta.
Evo koje organizacije mogu uzeti učešće:
Neprofitna organizacija, udruženje, NVO; Evropska omladinska NVO; javno tijelo na lokalnom, regionalnom ili nacionalnom nivou; socijalno preduzeće; profitno tijelo aktivno u društvenoj odgovornosti;
Neformalna grupa mladih ljudi;
Osnovana u:
- državi članici EU (Austrija, Belgija, Bugarska, Hrvatska, Češka, Kipar, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Njemačka, Grčka, Mađarska, Irska, Italija, Letonija, Litvanija, Luksemburg, Malta, Holandija, Poljska, Portugal , Rumunija, Slovačka, Slovenija, Španija, Švedska)
- ili trećoj zemlji povezanoj s Programom (Sjeverna Makedonija, Island, Lihtenštajn, Norveška, Srbija, Turska)
- ili trećoj zemlji koja nije povezana sa Programom u susjedstvu EU (Albanija, Bosna i Hercegovina, Kosovo, Crna Gora, Jermenija, Azerbejdžan, Bjelorusija, Gruzija, Moldavija, Teritorija Ukrajine priznata međunarodnim pravom, Alžir, Egipat, Izrael, Jordan , Liban, Libija, Maroko, Palestina, Sirija, Tunis, teritorija Rusije priznata međunarodnim pravom).
Ko se može prijaviti
Svaka organizacija ili grupa koja ispunjava uslove, osnovana u državi članici EU ili trećoj zemlji pridruženoj Programu.
Aktivnost mobilnosti je transnacionalna i uključuje najmanje dvije organizacije koje učestvuju (organizaciju koja šalje i prima) iz različitih zemalja.
Aktivnost se mora odvijati u zemlji jedne ili više, u slučaju putujućih aktivnosti, organizacije koja učestvuje u aktivnosti.
Aktivnosti unutar država članica EU i trećih zemalja povezanih s Programom: sve organizacije koje učestvuju moraju biti iz države članice EU ili treće zemlje povezane s Programom.
Aktivnosti sa trećim zemljama koje nisu povezane sa Programom koje su susjedne EU: aktivnost mora uključiti najmanje jednu organizaciju učesnicu iz države članice EU ili treće zemlje koja nije povezana sa Programom u susjedstvu sa EU (regioni 1-4).
Prihvatljive aktivnosti:
Omladinske razmjene (5 do 21 dan, ne računajući dane putovanja).
Trajanje projekta: 3 do 24 meseca.
Gdje se prijaviti:
Nacionalnoj agenciji zemlje u kojoj je osnovana organizacija koja podnosi zahtjev.
Rokovi:
- 4. oktobar u 12:00 (podne po briselskom vremenu) za projekte koji počinju između 1. januara i 31. maja naredne godine;
- Ukoliko se organizuje dodatni krug, podnosioci prijava moraju da podnesu svoje prijave do 4. maja u 12:00 časova (podne po briselskom vremenu), za projekte koji počinju između 1. avgusta i 31. decembra iste godine.

 

Zainteresovane organizacije treba da pročitaju Erazmus+ Programski vodič.
Za dalju podršku treba da se obrate Nacionalnoj agenciji u svojoj zemlji.
Više informacija na linku.

 


11 mar

Prakse u ECML-u

Evropski centar za moderne jezike (ECML) dva puta godišnje zapošljava praktikante za plaćeni period od šest mjeseci.
Glavna uloga ECML-a, koji je tijelo Savjeta Evrope, je opšte služenje implementaciji jezičkih politika i promovisanje inovativnih pristupa u učenju i podučavanju modernih jezika. Praktikanti će biti odgovorni za precizne zadatke u određenoj oblasti. Da bi se to postiglo, predlažu se četiri specijalističke oblasti koje odgovaraju različitim vrstama prakse:
Specijalista za veb sajt
- Veb sajt: pripravnik će pomagati vebmasteru u njegovom svakodnevnom radu i učestvovaće u izradi veb stranice ECML-a, biće odgovoran za praćenje zadataka i provjeru tačnosti i ažuriranja informacija. Ova oblast rada će omogućiti polazniku da učestvuje u kontinuiranom razvoju različitih sajtova.
Specijalizacija za program i logistiku
Program: pripravnik će pomagati programskom asistentu i sekretaru programa u saradnji sa koordinatorima u popravljanju praktičnih detalja, kontaktiranju učesnika radionica i slanju različitih vrsta dokumenata, pomažući timovima i učesnicima tokom radionica i sastanaka kako bi sve proteklo glatko.
Specijalizacija dokumentacije
DRC: pripravnik će pomoći dokumentalistima u ECML-u i trebalo bi da bude specijalista u oblasti biblioteke / dokumentacije / informacionih nauka. On/ona će biti dio tima dokumentacije i resursa i učestvovaće u indeksiranju novih resursa i pripremi dokumentarnih proizvoda, kao i u svakodnevnim aktivnostima povezanim sa dokumentacijom.
Specijalizacija dokumentacije
- DRC: pripravnik će pomagati dvojici dokumentarista ECML-a i trebao bi biti specijalista u oblasti bibliotečkih/dokumentacijskih/informacionih nauka. On/ona će biti dio tima Dokumentaciono-resursnog centra i učestvovaće u indeksiranju novih resursa i pripremi dokumentarnih proizvoda kao i u svakodnevnim aktivnostima vezanim za dokumentaciju.
Specijalizacija za finansije i opštu administraciju
- Administracija: pripravnik će pomagati u razvoju baze podataka povezane sa postojećom bazom podataka i implementaciji Windream ((Softver za upravljanje dokumentima), posebno razvoj vodiča za obuku. On/ona će biti uključena u proces finansijske dokumentacije; fotokopiranje/skeniranje, klasifikacija prema budžetskom članu, registracija pošte, priprema pošte za Strazbur; ispravke ECML baze podataka pošte; unošenje bankovnih podataka u ECML bazu podataka i priprema radioničke dokumentacije koja se odnosi na pretplatne karte, hotel formulari za rezervacije.

U sva četiri slučaja, polaznik treba da pokaže timski duh, fleksibilnost i interesovanje za aktivnosti ECML-a.
Ko se može prijaviti
Vaša prijava će se razmatrati samo ako ste iz ili živite u jednoj od država članica (pogledajte listu država članica). 
Mjesečna naknada od 720 eura.
ECML ne doprinosi putnim troškovima iz matične zemlje pripravnika do i iz Graza.
Od dodatka za pripravnike svakog mjeseca se oduzima približno 20 eura za pokrivanje troškova osiguranja tokom boravka.
Pripravnici bi trebali imati najmanje diplomu (ili ekvivalentnu) i dobro vladati barem jednim od radnih jezika Vijeća Evrope (engleski ili francuski) jer je poznavanje oba korisno i može napraviti razliku kako bi bili izabrani. Pripravnici moraju biti fleksibilni, dobro organizovani i sposobni za rad u međunarodnom timu.
Rokovi za prijavu:
28 February (period jul-decembar)
31 August (period januar-jun)
Više informacija na linku


08 mar

Evropski ombudsman: Stažiranje

Evropski ombudsman nudi ograničen broj stažiranja koja imaju za cilj da omoguće pripravnicima da
unaprijede znanje i vještine koje su stekli tokom studija pružajući im praktično iskustvo.
Ombudsman nudi stažiranje osobama koje su završile univerzitet ili su stekli visoko obrazovanje, a koje
pokazuju jaku zainteresovanost za javnu upravu Evropske unije.
Trajanje stažiranja je jedna godina, uz uslov da stažista dobije pozitivnu ocjenu na osnovu svojih
performansi.
Obično postoje dva perioda obuke: jedan počinje 1. septembra, a drugi 1. januara svake godine.
Mjesto rada može biti Brisel ili Strazbur.
Za period stažiranja u septembru 2023. godine, Ombudsman nudi stažiranje u sledećim oblastima:
Rukovanje slučajevima (do 5 stažiranja)
Digitalna komunikacija (1 stažiranje)
Stažiranje za osobe sa invaliditetom (1 stažiranje)
Kriterijumi prihvatljivosti:
- državljani države članice Evropske unije ili države koja je u procesu pristupanja/kandidat;
- nisu imali koristi, tokom više od osam uzastopnih nedelja ili dva puna mjeseca, od prethodnog
plaćenog stažiranja ili radnog ugovora u evropskoj instituciji, tijelu, agenciji, kancelariji, službi,
delegaciji, predstavništvu, uključujući kancelariju člana Evropskog parlamenta ili evropske
političke grupe.
- Potrebno je imati temeljno znanje jednog od zvaničnih jezika EU i veoma dobro znanje drugog.
Glavni radni jezik kancelarije Ombudsmana je engleski, pa se stoga zahtijeva veoma dobro
znanje engleskog jezika; kandidati koji se prijavljuju za rukovanje slučajevima treba da imaju
diplomu ili stepen od najmanje 3 godine u pravu, političkim naukama, evropskim studijama ili
evropskoj javnoj upravi.
- Kandidati koji se prijavljuju za digitalnu komunikaciju treba da imaju diplomu ili stepen od
najmanje 3 godine iz oblasti komunikacija, novinarstva ili dizajna medija, sa fokusom na online
medijima i/ili digitalnom marketingu.
- Kandidati koji se prijavljuju za stažiranje za osobe sa invaliditetom treba da imaju diplomu
univerziteta ili da su najmanje studenti treće godine (ili ekvivalenta) ustanove visokog
obrazovanja. Uz prijavu, moraju dostaviti potrebne dokaze na jednom od zvaničnih jezika EU,
kao što su:
- dokument izdat od nacionalne ili regionalne vlasti ili akreditovane organizacije u državi članici
EU;
- evropska kartica invaliditeta;
- nedavni sertifikat izdat od strane medicinskog doktora: sertifikat mora biti izdat u državi članici
EU i ne smije biti stariji od šest mjeseci; mora jasno navesti stanje koje medicinski doktor smatra
invaliditetom i uključiti potvrdu od strane potpisujućeg doktora da je, prema njihovom
najboljem razumijevanju, to stanje dugotrajno fizičko, mentalno, intelektualno ili senzorno

oštećenje koje, u interakciji sa različitim preprekama, može ometati puno i efikasno učešće u
društvu na jednakoj osnovi sa drugima.
- Mjesečna stipendija: polaznici programa dobijaju mjesečnu stipendiju tokom trajanja stažiranja.
- Rokovi:
- 24. mart 2023. godine, 13:00 GMT+1 (za stažiranje u slučaju obrađivanja slučajeva i digitalne
komunikacije)
- april 2023. godine, 13:00 GMT+2 (za stažiranje za osobe sa invaliditetom).
Više informacija na LINKUO Euroguidance-u

novembar 28, 2017

Kome je namijenjen?

novembar 27, 2017

Upitnici

savjetnici 

euroguidance logo